STRONA GŁÓWNA

USTAWA ŚMIECIOWA

PLIKI DO POBRANIA:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice 01.07.2019 - 31.12.2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice 01.01.2019 - 30.06.2019 roku

Zasady sgregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice:

Broszura informacyjna "Sens hierarchii postępowania z odpadami":

Deklaracja – zamieszkałe

Deklaracja - niezamieszkałe

Karty zwrotu/odbioru odpadów po środkach ochrony roślin niebezpiecznych w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR.

Cennik opłat za odbiór odpadów

Informacja dotycząca terminów wnoszenia opłat za odpady komunalne

Regulamin funkcjonowania PSZOK oczyszczalnia

Poziomy recyklingu, które Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.

Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych w 2012r.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska- Segregowanie odpadów

Informacja dla mieszkańców w przypadku nieodebrania odpadów

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Realizacja ”Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.


SZANOWNI MIESZKAŃCYUrząd Gminy Nagłowice informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z tym Gmina Nagłowice przejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę z najniższą ceną, którą zaoferowała firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

Tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych (czyli obiektów i terenów pod działalność gospodarczą, usługową i handlową) z terenu Gminy Nagłowice zgodnie z harmonogramem odbioru.

Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa

Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.

UWAGA

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie internetowej www.naglowice.pl


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2007. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera